Més de 5.800 persones ja han demanat que
es recuperin els vols regulars entre Catalunya i l’Alguer!

Gràcies al vostre suport i als correus que vau enviar al president de Sardenya, el govern sard ha impulsat un vol directe entre l’Alguer i Barcelona que es posarà en marxa el març.
Per molts anys!

Volem volar!

El 2016 es van suprimir els vols regulars i directes entre Catalunya i l’Alguer, que existien des del 2004. Aquesta supressió representa un fre important per a les tasques de recuperació i foment de la llengua catalana a l’Alguer. Les llengües necessiten ésser útils per a sobreviure. I per a ésser útils, cal que tant els parlants com els territoris on es parlen aquestes llengües estiguin connectats i les puguin fer servir per a comunicar-se. Aquesta supressió, és clar, també ha provocat un debilitament en la relació econòmica, social i cultural entre els dos territoris.

Què han representat aquests dotze anys de connexions aèries
Catalunya – l’Alguer?

Els dotze anys de vols han creat un fort acostament entre els dos territoris:
  • Revitalització de l’alguerès, amb mesures com l’obertura del primer ple municipal en català ( vídeo ) i les primeres circulars de l’Ajuntament de l’Alguer en la llengua pròpia.
  • Més de 100.000 passatgers anuals i la connexió de la gent de l’Alguer amb la resta de territoris de parla catalana.
  • Nous intercanvis econòmics, culturals i socials entre els dos territoris. Com per exemple, l’establiment d’una delegació del govern de la Generalitat de Catalunya a la ciutat sarda.

Què volem fer?

Per a aconseguir restablir els vols entre Catalunya i l’Alguer, reclamem la intervenció dels governs català i sard.

Enviarem una carta al president de la Generalitat de Catalunya i al cap de govern de la Regió Autònoma de Sardenya per demanar-los que trobin les solucions necessàries a fi de recuperar els vols directes entre els dos territoris.

Omple aquest formulari i ajuda’ns a sumar forces:

Introdueix tots els camps obligatoris

Introdueix una direcció de correu vàlida

Enviat correctament! Moltes gràcies per ajudar-nos!

NOM *
PRIMER COGNOM *
SEGON COGNOM
TELÈFON
CODI POSTAL *
Volem volar Catalunya - L'Alguer!

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya,

Molt Honorable Prof. Francesco Pigliaru, President de la Regió Autònoma de Sardenya,

Vull manifestar el meu suport a la campanya Volem volar. Catalunya - l’Alguer engegada per la Plataforma per la Llengua, l’ONG del català que des de fa més de 23 anys treballa per la normalització plena de la llengua catalana en tots els àmbits de tot el domini lingüístic. Considero que és cabdal, tant per a Catalunya com per a l’Alguer, que aquests dos territoris que comparteixen una llengua, cultura i història –entre d’altres–, tornin a disposar d’una connexió aèria directa, estable i regular.

Tal com explica la campanya de la Plataforma per la Llengua, des de l’any 2016, ha estat suprimida la connexió aèria entre Catalunya i la ciutat de l’Alguer després de dotze anys en funcionament. Aquest fet ha comportat un retrocés greu en les relacions econòmiques, socials i culturals entre el Principat de Catalunya i l’Alguer. Durant els dotze anys de connexions regulars entre Catalunya i la ciutat catalana de Sardenya es van comptabilitzar més de 100.000 passatgers anuals, van es crear intercanvis econòmics, culturals i socials nous i es va afavorir una revitalització important de l’alguerès.

A més, cal recordar que la majoria de països europeus disposen de vols regulars, permanents i directes que els connecten amb aquells indrets amb els que comparteixen vincles lingüístics i culturals estrets. Per exemple, actualment podem trobar vols directes entre Lisboa i Praia, París i Port-au-Prince, o Amsterdam i Paramaribo: vols que responen bàsicament a circumstàncies, criteris i raons de caràcter històric, cultural i lingüístic.

És per tot això que m’adhereixo formalment a la campanya Volem Volar. Catalunya - l'Alguer i demano que s’organitzi una cimera bilateral amb caràcter d’urgència entre els governs de la Generalitat de Catalunya i la Regió Autònoma de Sardenya, amb el compromís inequívoc i compartit de trobar una solució immediata a l’actual manca de connexió aèria directa entre Catalunya i l’Alguer.


Onorevole Dut. Carles Puigdemont, Presidente de sa Generalitat de Catalunya

Onorevole Prof. Francesco Pigliaru, Presidente de sa Regione Autònoma de Sardigna

Chèrgio manifestare su sustennu miu a s’initziativa Volem volar. Catalunya – l’Alguer, promòvida e crarida in sa Plataforma per la Llengua, s’ONG de su catalanu chi dae prus de 23 annos traballat pro sa normalizatzione de sa limba catalana in cad’àmbitu de su territòriu de su domìniu linguìsticu suo.

Creo siat importante e cunsìdero fundamentale, siat pro sa Catalogna, siat pro s’Alighera, chi custos duos territòrios chi, intre a àteros, cumpartzit sa matessi limba, cultura e istòria potzant dispònnere de unu collegamentu aèreu diretu, istàbile e regulare.

Comente acraridu in s’initziativa mòvida in sa Plataforma per la Llengua, dae su 2016, pustis de annos de atividade, su collegamentu aèreu de sa tzitade de s’Alighera, est istadu suprimidu. Custu fatu at causadu unu peoramentu de sas relatziones de iscàmbios econòmicas, sotziales e culturales tra custos duos territòrios. Durante custos dòigh’annos, cun sos collegamentos regulares, si sunt àpidos prus de 100.000 passigeros a s’annu, sunt nàschidos iscàmbios econòmicos, culturales e sotziales, e s’aligheresu at bidu unu agradessimentu mannu e una renàschida.

In prus, tocat de ammenatare chi sa parte prus manna de sos istados europeos, disponent de viàgios regulares e permanentes e sunt collegados a manera direta cun cussos istados cun sos cales bi sunt ligàmines linguìsticos e culturales istrintos. Comente, pro esempru, oe podimus agatare viàgios chi collegant Lisbona e Praias, Parigi e Port au Prince o Amsterdam e Paramaribo, viàgios chi rispondent, difatis, a resones istòricas, culturales e linguìsticas.

Est pro custos cunsideros chi adero deretu a s’initziativa Volem volar. Catalunya – l’Alguer e pedo chi s’organizet cun urgèntzia un’adòbiu tra sos duos governos (Generalitat de sa Catalogna e Regione Autònoma de Sardigna), cun s’impignu unìvocu e cumpartzidu de pòdere agatare una solutzione lestra a sa situatzione chi semus connoschende de ausèntzia de collegamentos aèreos tra sa Catalogna e s’Alighera.


Onorevole Sig. Carles Puigdemont, Presidente della Generalitat de Catalunya,

Onorevole Prof. Francesco Pigliaru, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,

Voglio manifestare il mio supporto alla campagna Volem volar. Catalunya – l’Alguer promossa dalla Plataforma per la Llengua, l’ONG del catalano che da più di 23 anni lavora per la normalizzazione della lingua catalana in tutti gli ambiti nei territori del dominio linguistico. Considero fondamentale, sia per la Catalogna, sia per Alghero, che questi due territori che, tra gli altri, condividono la stessa lingua, cultura e storia possano disporre di una connessione aerea diretta, stabile e regolare.

Come spiegato nella campagna della Plataforma per la Llengua, dal 2016, dopo dodici anni di attività, il collegamento aereo tra la Catalogna e la città di Alghero è stato soppresso. Questo fatto ha generato una grave regressione nelle relazioni economiche, sociali e culturali tra questi due territori. Durante questi dodici anni, con i collegamenti regolari, sono stati registrati più di 100.000 passeggeri annuali, si sono creati nuovi scambi economici, culturali e sociali e l'alguerese ha visto una grande rivitalizzazione.

Inoltre, bisogna ricordare che la maggior parte dei paesi europei dispongono di voli regolari, permanenti e diretti che li collegano con quei paesi con i quali condividono stretti vincoli linguistici e culturali. Per esempio, attualmente possiamo trovare voli diretti tra Lisbona e Praia, Parigi e Port-au-Prince o Amsterdam e Paramaribo, voli che corrispondono essenzialmente a circostanze, criteri e ragioni storiche, culturali e linguistiche.

È per questi motivi che aderisco formalmente alla campagna Volem volar. Catalunya – l’Alguer e chiedo che si organizzi urgentemente un incontro bilaterale tra i due governi (Generalità della Catalogna i Regione Autonoma della Sardegna), con l'impegno univoco e condiviso di trovare una soluzione immediata all'attuale mancanza dei collegamenti aerei diretti tra la Catalogna ed Alghero.

Política de privacitat

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, 08002 Barcelona, l'informa que les dades de caràcter personal que se'ns comuniquin en el formulari de registre d'aquesta pàgina o de l'aplicació informàtica seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer responsabilitat de l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer. Aquest fitxer i el seu tractament automatitzat tenen com a finalitat mantenir informats els usuaris i usuàries de les nostres notícies i novetats o atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte tant a la nostra pàgina web com a les aplicacions informàtiques, així com desenvolupar accions i campanyes de promoció de la llengua catalana, i oferir, mitjançant l'enviament de correus electrònics o la realització de trucades, els serveis que puguin ser del seu interès i la possibilitat de ser soci de ple dret de l'Associació.

D'acord amb el que estableix l'article 15 de la LOPD en relació amb els articles 23 a 26 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, tel. 93 321 18 03, correu electrònic info@plataforma-llengua.cat.

Si no introdueix les dades de caràcter personal que apareixen en aquest formulari d'inscripció obligatòria, es possible que Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer no pugui atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui a Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer totes les modificacions de les seves dades de caràcter personal a fi de tenir les dades degudament actualitzades i sense errors en els nostres fitxers. Igualment, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i reals.

Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Menors de 18 anys. Si vostè és menor de 14 anys, necessita el consentiment de la seva mare, pare o tutor legal per poder enregistrar les dades que seran objecte de tractament.

Si vostè és major de 14 anys, podrà consentir-ho per si mateix/a, però l'advertim que no ha de publicar o comunicar-nos dades, informació o fotografies dels seus amics i/o entorn social. Li facilitem un enllaç de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades on s'estableix una guia sobre aquest assumpte. Aquest enllaç, però, por ser modificat per la mateixa Agència.

https://consum.gencat.cat/temes_de_consum/proteccio_de_dades/index.html

El responsable del fitxer ha adoptat totes les mesures de seguretat exigibles legalment dins de les seves instal·lacions, sistemes i fitxers d'acord amb el que estableix el reglament de la LOPD, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals tot i que informa que comunicarà les dades a les autoritats públiques competents sempre que sigui requerit segons les disposicions legals.

El propietari de les dades personals és responsable, en tot moment, de l'exactitud, vigència autenticitat i pertinència de les dades proporcionades.